ลงชื่อเข้าใช้

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

“โจรศีล ๕” ช่วยหลวงพ่ออุตตมะพ้นหลักประหาร

“หลวงพ่ออุตตมะ” คือพระมอญผู้มีฉายาว่า “อุตตมรมฺโพ” แปลว่า “ผู้มีความภาคเพียรอันสูงสุด” สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยคที่สำนักวัดสุการี เมืองสะเทิม ประเทศพม่า เมื่อปี ๒๔๘๒ จากนั้นก็ธุดงค์ไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าและภาคเหนือของไทย
       
       ในระหว่างที่ธุดงค์ไปทั่วนั้น หลวงพ่ออุตตมะ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์และภัยอันตรายมากมาย ทั้งโจรป่า สัตว์ดุร้าย และภัยธรรมชาติ แต่หลวงพ่อก็รอดพ้นมาได้ด้วยจิตใจอันแน่วแน่ต่อการปฏิบัติธรรม
       
       ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปปักกลดอยู่ในที่ห่างไกลจากผู้คนไม่ปลอดภัย มีชาวบ้านที่หากินทางล่าสัตว์และหาปลามานิมนต์ให้ไปพักกับเขาในหมู่บ้าน แต่หลวงพ่อตอบปฏิเสธไปว่า

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

นั่งกัมมัฏฐานหาความโง่

เคยได้ยินบางคนพูดเป็นเชิงเหยียดหยามดูถูกกัมมัฏฐานว่า “นั่งหลับตาภาวนาโง่อย่างกัมมัฏฐาน” พวกเราจงพากันทำกัมมัฏฐานให้โง่อย่างเขาว่าดูซิมันจะโง่จริงหรือเปล่า

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม๕

เพราะไม่รู้จักตัวเอง จึงสร้างเครื่องบังตัวเองขึ้น
     ในกรณีที่กล่าวว่า "พระพุทธเจ้า (ตามทัศนะของผู้นั้น) เป็นเครื่องบังนิพพานเสียเอง" นั้น ถ้าเรามานึกกันดูให้ดีว่าได้บังไว้อย่างไรแล้ว  เราจะเห็นว่าเพราะไม่มีการรู้จักตัวเองอย่างถูกต้อง  จึงเกิดความต้องการพระพุทธเจ้าและสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นด้วยตัณหาของตัวเอง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม๔

ปัญญาเดิมทางธรรมของตนยังบังความจริงได้
     ในทางธรรม  หรือทางจิตใจก็อย่างเดียวกัน  ถ้าความรู้หรือปัญญาเดิม ๆ มีอยู่อย่างไร  นั่นก็คือแสงสว่างของคน ๆ นั้น  ที่จะใช้ส่องลงไปยังโลกหรือชีวิตหรือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วเขาก็ยึดหลักความจริงของเขาไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม๓

เมื่อได้ ปฏิเสธพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธรูป. โดยวัตถุหรือร่างกายของพระองค์เองเสียแล้ว  ก็ยังเหลืออยู่แต่ทางจิตใจ  หรือทางนามธรรมโดยวงกว้าง  ซึ่งเป็นการควานหาได้โดยยากยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะฉะนั้นความผิดพลาดก็มีช่องทางมากขึ้นตามส่วน  และยิ่งเป็นช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดมีการคว้าองค์พระพุทธเจ้าเอามาในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างวิตถารพิสดาร

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม ๒

คนบัญญัติความจริงตามระดับความสูงของจิต
     มนุษย์กำลังมีความจริงเป็นของตัวเองอยู่ทุกคน?  เพราะเหตุที่ความจริงหรือความสุขเพียงอย่างหนึ่ง ๆ  หรือขนาดหนึ่ง ๆ  ย่อมปรากฏแก่บุคคลคนหนึ่ง ๆ อยู่เสมอ  ซึ่งเขาก็รู้จักความจริงหรือความสุขของเขา  ในลักษณะหนึ่ง ๆ  ตามที่ปรากฏแก่ใจของบุคคลนั้น ๆ  ซึ่งเราควรจะกล่าวได้ว่า เขายังไม่รู้จักความจริงพอที่จะบัญญัติว่าความสุขที่แท้หรือถึงที่สุดนั้นเป็นอย่างไร  แต่เขาก็ยังบัญญัติกันอยู่เสมอ.ศาสดาก็บัญญัติ.สาวกก็บัญญัติ. ในเมื่อตนเกิดมีความจริงของตน  และไม่พอใจในคำสอนของศาสดา  เพราะเหตุนี้เองจึงได้เกิดมีมติหรือลัทธิต่าง ๆว่า  อะไรเป็นความจริง  อะไรเป็นความสุข ซึ่ง เป็นปัญหาเดียวกันกับปัญหาว่าอะไรเป็นนิพพาน.

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม ๑

การแสดงธรรมกถาในวันนี้  จะต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อน ในข้อที่ว่า ธรรมกถา นี้ เป็นข้อความที่ติดต่อกันมาเรื่อย ๆ  กับธรรมกถา ๔-๕ ครั้ง  ที่ข้าพเจ้าแสดงมาแล้ว  ในสถานที่นี้  นับตั้งแต่เรื่อง "วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม" เป็นต้นมา  เพราะฉะนั้นข้อความบางอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้ว ในการแสดงครั้งก่อน ๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมากล่าวอีก  และไม่เป็นวิสัยที่จะนำมากล่าว  เพราะเป็นเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ  แต่ถึงกระนั้นก็ต้องเข้าใจว่า  ข้อความบางอย่างที่กล่าวในวันนี้  เนื่องอยู่กับข้อความบางตอนในครั้งกระโน้น  ซึ่งท่านผู้ฟังจะต้องนึกทบทวนไปถึง  เป็นธรรมดา